AUTISME / ASF

AUTISME / ASF

Jeg har specialiseret ekspertise på- og mange års erfaring indenfor dette område.


Jeg tilbyder samtaler/terapi; rådgivning; kurser og supervision til følgende målgrupper:

Forældre til barn med autisme

Ung/voksen med autisme

Professionelle som arbejder indenfor området


TIL FORÆLDRE:

Når dit barn har fået en diagnose indenfor autismespektret, så efterlades man med et kaos af følelser:

LETTELSE;  fordi man nu endelig har fået en forklaring på hvorfor det har været så svært;

SORG; fordi ens barn har et handicap;

BEKYMRING; fordi man har svært ved at forestille sig fremtidsmulighederne for ens barn;

FORVIRRING; fordi man ikke ved hvordan man skal være forældre for sit barn, under hensyntagen til autismevanskelighederne; og UDMATTELSE; fordi man ofte har kæmpet i årevis i forsøg på at skabe trivsel og udvikling i sin familie - uden held.


Det psykiastriske system er desværre ikke organiseret, så man kan få hjælp til at få styr på ovenstående. I langt de fleste tilfælde, får man diagnosen og tilbud om enkelte kursusdage. Denne hjælp er langt fra tilstrækkelig.

Hvert barn med autisme er unikt - og er mærket af udfordringer på sin individuelle måde. Og hver familie er unik - og er derved også ramt af autismen på hver sin måde. Derfor er det vigtigt, at hjælpen tilpasses til lige præcis dit barn - og jeres familie.


I samtalerne hos mig får I som forældre hjælp og støtte til identificering – samt bearbejdning af de mange følelser og oplevelser som gennem årerne har samlet sig sammen.

Ligeledes får I specialpædagogisk indsigt og viden omkring jeres barns særlige handicap. 

Via samtalerne lærer I nye og anderledes måder at se og forstå jeres barn på – ligesom I får råd og vejledning til, hvordan I kan indgå i samspil og kommunikation, som kan støtte og udvikle barnets læring og kompetencer.


Dette vil sikre, at I som forældre får redskaber til at skabe de forandringer i jeres familieliv som I ønsker - ligesom det vil sikre, at jeres barn med autisme fortsætter sin udvikling af kompetencer og færdigheder - og på sigt lærer at leve med sin autisme, så den ikke bliver en forhindring for barnet.

I får også hjælp til, hvordan I kan skabe vigtige forandringer, der kan sikre bedre trivsel og udvikling for alle familiens medlemmer - herunder søskende.


ALLE børn kan og skal udvikle sig. Og ALLE børn har brug for, at indgå i tætte og nære relationer. Også børn med autisme. 


Vanskeligheder indenfor autismespektret udgør en særlig svær udfordring, da barnet/den unge rammes på de sociale samspils- og kommunikations kompetencer som er så centralt afgørende for, hvorvidt vi udvikles og trives.

At være forældre til disse børn er forbundet med stor følelsesmæssig stress, da man i årevis har oplevet barnet selv afvise- og blive afvist i initiativer til kontakt, nærhed, fælles opmærksomhed og sociale samspil.

Samtidig kan autismen være så insisterende, at mange forældre oplever det meste af deres tid og samspil med deres barn går med konflikt og kamp – noget som tilsammen skaber en følelse af ”ikke at lykkes” som forældre – en følelse som kan være utrolig hård at bære rundt på.


Heldigvis begynder flere og flere indenfor området, at anskue autismespektrumforstyrrelser i et nyt og langt mere udviklingsorienteret perspektiv, hvor vanskeligheder indenfor de sociale kompetencer ikke længere anskues som permanente handicap uden mulighed for påvirkning - men i stedet, med udgangspunkt i den nyeste neuropsykologiske forskning, anskues som kompetencer, der som udgangpunkt fungerer svagere/mindre aktivt , og derfor i endnu højere grad har brug for at blive stimuleret og øvet -  under hensyntagen til, at barnet med autisme ofte har brug for en anderledes stimulering i samspillet, end den vi intuitivt som forældre giver vores børn.


Jeg har skrevet følgende bog - omhandlende hjælp til forældre til barn med autisme:


https://www.wadskjærforlag.dk/vare/barn-med-autisme/


Jeg har skrevet følgende artikel - omhandlende terapi til forældre til børn med autisme:


http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18535.pdf


TIL DEN UNGE/VOKSNE MED AUTISME:

At leve med et handicap der rammer de sociale kompetencer, kan være særdeles udfordrende og forbundet med mange oplevelser af, at føle sig misforstået/afvist. Oplevelser der tilsammen kan skabe stor følelse af ensomhed og føle sig forkert/uden værd.

Når man er ramt af autisme, aflæser og opfanger man ikke automatisk og intuitivt - som andre - de sociale normer og regler som guider vores samspil med andre, som giver os en forståelse for os selv og andre og som er så vigtige for, hvorvidt vi føler os som en en del af et fællesskab.

Omvendt kan det være særdeles svært for andre, at forklare disse sociale normer og regler - fordi de netop aflæses og indlæres ubevidst/intuitivt/uden ord.

Forenklet kan man sige, at når man er ramt af autisme, så ved man ofte ikke, hvad det er, man ikke ved.

Ligesom mennesker der ikke er ramt af autisme, ikke ved, hvad det er, de ved.


I samtalerterapien får du hjælp og støtte til at udvikle en forståelse for, hvad dine vanskeligheder har af konsekvenser i de sociale samspil, du får hjælp og støtte til at skabe indsigt og sammenhæng ml dine tanker og følelser - samt indsigt i konstruktive handlemuligheder i forhold til det, du måtte ønske at forandre.

Du får ligeledes konkret vejledning i, hvordan du kan øve dig i, at udvikle dine kompetencer indenfor det sociale område.


TIL DEN PROFESSIONELLE:

At arbejde med børn/unge/voksne med autisme kan være særligt udfordrende og forbundet med øget stress belastning.  Grundet vores biologi, stresses vi særligt meget, af den adfærd som autismen kan udtrykke sig gennem. Bruger vi ikke et helt særligt specialpædagogisk narrativ i vores mentalisering, vil det være særdeles svært, fortsat at tilbyde - og indgå i specialpædagogiske, udviklingsstøttende samspil, der kan medvirke til at at stimulere og udvikle barnets/den unges/voksnes kompetencer.

Jeg tilbyder kurser og supervision der giver ny, opdateret og vigtig viden om, hvordan man kan forstå autisme og dens afledte vanskeligheder. Ligeledes vil den professionelle få nye konkrete metoder og redskaber til, hvordan man kan arbejde med barnet/den unge/den voksne i et udviklingsperspektiv, hvor krav stilles indenfor zonen for nærmeste udvikling, og hvorledes man konkret arbejder med at støtte og hjælpe udvikling af nye kompetencer -samt formidler kompenserende strategier i forhold til autismens særlige udfordringer.


Kursus og supervision aftales og tilpasses altid i form og indhold til den enkeltes  aktuelle behov.


I forlængelse af min bog: Sådan møder du dit barn med autisme - en håndbog til forældre, tilbyder jeg uddannelsesforløb og kurser målrettet professionelle, med faglig opkvalificering i hvordan man møder børn med autisme udviklingsstøttende.


Hvert kursus og uddannelsesforløb kan både i form, omfang og indhold tilpasses aktuelt til deltagernes behov.