Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK


Behandling af klientens personoplysninger:

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Psykolog Juana Jeppesen i den forbindelse bruger klientens personoplysninger.


Typer af personoplysninger:

Psykolog Juana Jeppesen indsamler, behandler og opbevarer følgende typer af personoplysninger om kunden:

Almindelige katergorier af personoplysninger: navn, adresse, e-mail, tlf.nr og evt. personnummer


Særlige kategorier af personoplysninger (personfølsomme oplysninger): relevante helbreds- og sociale oplysninger.


Psykolog Juana Jeppesen er i forbindelse med psykologisk ydelse som dataansvarlig i nogle tilfælde forpligtet til at indsamle, behandle og opbevare en række personoplysninger om klienten, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.


Formål med indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger:

Psykolog Juana Jeppesen indsamler, opbevarer og behandler klientens personoplysninger til følgende formål:

at kunne kontakte klienten, bekræfte og følge op på aftaler


at have samtaler med klienten, føre en journal og opbevare relevante oplysninger


at kunne tilbyde den bedst mulige psykologiske ydelse ift behov. Derfor kan der være brug for helbredsoplysninger og evt sociale oplysninger.


at kunne kommunikere - og afregne med forsikrings- eller pensionsselskaber, netværk, jobcenter, kommune eller anden part, der betaler klientens ydelse.


at opfylde lovkrav (jf. Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at gøre ordnede optegnelser).Psykolog Juana Jeppesen behandler kun relevante personoplysninger:

Der behandles udelukkende personoplysninger om klienten, der er relvante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er beskrevet ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type- samt omfang af oplysninger om klienten, der er relevante. Der bruges ikke flere oplysninger, end dem, der er brug for til det konkrete formål.


Kilde til indhentning af personoplysninger:

Psykolog Juana Jeppesen indsamler normalt oplysninger direkte fra klienten, eller får dem formidlet gennem anden part, der på klientens opfordring/med klientens samtykke henvender sig med opgaven.

Der informeres til klienten såfremt Psykolog Juana Jeppesen indsamler oplysninger om klienten.


Indhentelse af samtykke til videregivelse af personoplysninger:

I forbindelse med forløb gennem 3.part (forsikring; arbejdsgiver, kommune etc) kan der være brug for at kunne videregive oplysninger om det terapeutiske forløb i form af PSYK 125 eller PSYK 135. Klienten vil altid blive spurgt om samtykke til at videregive oplysninger. Samtykke er frivilligt, og kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse.


Det skal nævnes at Psykolog Juana Jeppesen som enhver anden er underlagt underretningspligt i forhold til at forebygge skade, hvis det vurderes at klienten er til fare for sig selv eller andre.


Tilbagekaldelse af samtykke i forbindelse med personoplysninger:

Hvis behandlingen af klientens personoplysninger er baseret på samtykke, har klienten ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis dette sker, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.


Opbevaring af personoplysninger og slettepolitik:

Psykolog Juana Jeppesen opbevarer personoplysninger, så længe der er behov for det i forhold til forløbet.

I henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 6 er der pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. (Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at gøre ordnede optegnelser)


Sikkerhed:

Psykolog Juana Jeppesen beskytter klientens personoplysninger og har foretaget foranstaltninger, der beskytter dennes personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Klientens rettigheder:

Klienten har, med lovens begrænsninger, visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, og retten til at få slettet oplysninger. I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnleser, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i journaler, men alene rettelse, i form af tilføjelse.

Klienten har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.


Kontakt:

Hvis man som klient har spørgsmål vedrørende behandlingen af klientens personoplysninger så kontakt: Psykolog Juana Jeppesen 


Ovenstående privatlivspolitik er revideret og opdateret i henhold til de nye EU-regler for opbevaring af data: Persondataforordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) af 25.maj 201